කණ්ඩායම

GS Housing Group Co., Ltd. ව්යුහය

companyJiangsu GS Housing Co., Ltd.
companyGuangdong GS Housing Co., Ltd.
companyBeijing GS Housing Co., Ltd.
companyBeijing GS Housing Co., Ltd.Liaozhong ශාඛාව

companyChengdu GS Housing Co., Ltd.
companyහයිනන් ජීඑස් නිවාස සමාගම, සීමාසහිත
companyOrient GS International Engineering Co., Ltd.
companyඔරියන්ට් GS සැපයුම් දාම සමාගම, සීමාසහිත

companyXiamen Orient GS Construction Labour Co., Ltd.
companyBeijing Boyuhongcheng වාස්තු විද්‍යාත්මක නිර්මාණ සමාගම, Ltd
companyසිවිල්-මිලිටරි ඒකාබද්ධතා අංශය

+

GS නිවාස සමූහය

+

විකුණුම් කණ්ඩායම

+

කාර්මික ශිල්පී

+

සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව

+

මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව

Tags:මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව: ගැනුම්කරු, නිෂ්පාදන පුද්ගලයින්, ගබඩා විධායක සහ සැපයුම්කරුවන් ඇතුළු...